2013, ഒക്‌ടോബർ 29, ചൊവ്വാഴ്ച

തിരിച്ചു വരവ്

അക്ഷിയെ മറന്നു പൊയി എന്നു എനിക്കു അറിയാം..വർഷം ഒന്നു കഴിഞ്ഞു ബ്ലൊഗിൽ ഒന്നു നൊക്കിയിട്ട് തന്നെ.ജീവിതതിരക്കുകൽതന്നെ അന്നു..അതിനിടയില്വഒരുപാട് കയറ്റവും ഇറക്കവും..സന്തൊഷവും വെതനയും..നെട്ടങ്ങൽ..കൊട്ടങ്ങൽ..അങ്നെ ഒരുപാടു....ഒരുപാട് കാലം കഴിഞ്ഞു . മനസ്സിൽ അക്ഷരം മരിച്ചു പോയിരികുന്നു.ഒരു ഉയര്തീഴുനെല്പ്പിനു ഒരുങ്ങി ഇരിക്കുന്നു ..അതിനു കഴിയട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ..പ്രാഥിക്കുനു...